Course Data Structure

Array Set

Cấu trúc tập hợp sử dụng mảng

Cài đặt struct Set viết chương trình theo các yêu cầu sau:

Function name Return Data Type Remark
init(Set *s) void Khởi tạo các giá trị mặc định cho tập hợp
isEmpty(Set s) int Kiểm tra tập hợp rỗng
add(Set *l, int x) int Hàm thêm phần tử vào cuối mảng(trả về 0 nếu đã có phần tử trong tập hợp)
remove(Set *l, int x) void Xóa phần tử x có trong tập hợp (Nếu không tìm thấy trả về 0)
contains(Set l, int x) int Kiểm tra phần tử x có trong tập hợp
output(Set l) void Xuất các phần tử trong tập hợp