Assignment File

Cho tập dữ liệu như sau biểu diễn thành cây dữ liệu

Id Name Parent
1 Laptop 0
2 USB 0
3 RAM 0
4 DELL 1
5 Acer 1
6 HP 1
7 Lenovo 1
8 DELL Inspiron 4
9 DELL Vostro 4
10 Lenovo Thinkpad 7
11 Lenovo Yoga 7
12 HP Probook 6
13 HP Pavilion 6
14 Ram Cosair 3
15 Ram Kingmax 3
16 Ram Kington 3
17 USB Kington 2
18 USB Kingmax 2
19 USB Transcend 2
20 USB HP 2
21 USB Apacer 2
22 USB Acer 2
23 DELL Inspiron Core i3 8
24 DELL Inspiron Core i5 8
25 DELL Inspiron Core i7 8
26 USB Kington 512Mb 17
27 USB Kington 1Bb 17
28 USB Kington 2Gb 17
29 USB Kington 4Gb 17
30 USB Kington 8Gb 17
31 USB Kington 16Gb 17
32 USB Kington 32Gb 17
33 USB Kington 64Gb 17