Course Data Structure

Priority Queue

Cấu trúc hàng đợi ưu tiên

Cài đặt struct priority queue viết chương trình theo các yêu cầu sau:

Function name Return Data Type Remark
init(Queue *q) void Khởi tạo các giá trị mặc định cho hàng đợi
isEmpty(Queue q) int Kiểm tra hàng đợi
enqueue(Queue *q, int x) void Hàm thêm phần tử vào hàng đợi
dequeue(Queue *q) int Xóa 1 phần tử ra khỏi hàng đợi
peek(Queue q) int Lấy phần tử tại đầu hàng đợi