Course Data Structure

Assignment Struct

Cài đặt struct Date viết chương trình theo các yêu cầu sau:

Function name Return Data Type Remark
input(Date* d) void Hàm nhập
output(Date d) void Hàm xuất
isDate(Date d) int Kiểm tra dữ liệu vào có hợp lệ không
Ngày đúng theo tháng
Tháng: 1 <= Tháng <= 12
Năm >=0
isLeapYear(int y) int Kiểm tra năm nhuận
increaseYear(Date d) Date Tăng lên một năm
increaseMonth(Date d) Date Tăng lên 1 tháng
increaseDay(Date d) Date Tăng lên 1 ngày
descreaseYear(Date d) Date Giảm đi 1 năm
decreaseMonth(Date ) Date Giảm đi 1 tháng
descreaseDay(Date d) Date Giảm đi 1 ngày
increaseKYear(Date d, int k) Date Tăng lên k năm
increaseKMonth(Date d, int k) Date Tăng lên k tháng
increaseKDay(Date d, int k) Date Tăng lên k ngày
descreaseKYear(Date d, int k) Date Giảm đi k năm
descreaseKMonth(Date d, int k) Date Giảm đi k tháng
descreaseKDay(Date d, int k) Date Giảm đi k ngày
dayOrderInYear(Date d) int Số thứ tự ngày trong năm
dateDiff(Date d1, Date d2) int Tính khoảng cách giữa hai ngày